Kontakt z nami

+48 (12) 664-47-62 Lider zespołu: dr hab. Ewa Stępień
Zaprojektowanie oraz budowa urządzenia do wychwytywania mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz oceny ich składu molekularnego do zastosowania w diagnostyce powikłań cukrzycy

Kierownik: mgr inż. Agnieszka Kamińska
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Czas realizacji: 36 miesięcy

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider IX.

Celem projektu jest budowa urządzenia umożliwiającego wychwytywanie mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) a następnie wykrywanie ich składu molekularnego. System ten jest dedykowany do prowadzenia badań nad EVs pochodzącymi z moczu pacjentów z […]

Charakterystyka i synteza nośników leków opartych na sztucznych egzosomach skierowanych do leczenia powikłań mikronaczyniowych w cukrzycy

Kierownik: mgr inż. Anna Drożdż
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Nr projektu: 2017/25/N/ST5/00831
Czas realizacji: 36 miesięcy

Jednymi z najważniejszych powikłań cukrzycy są powikłania mikronaczyniowe, uszkadzające drobne naczynia krwionośne. Zmiany w największym stopniu dotykają komórek śródbłonka, w których obserwuje się szereg zmian funkcjonalnych, biochemicznych oraz strukturalnych, objawiających […]

Analiza molekularna oraz spektroskopowa pęcherzyków zewnątrzkomórkowych obecnych w moczu pacjentów z cukrzycą

Kierownik: mgr inż. Agnieszka Kamińska
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr projektu: K/DSC/004342
Nr decyzji MNiSW: 7150/E-338/M/2017
Czas realizacji: 12 miesięcy

Celem projektu jest potwierdzenie uzyskanych wcześniej wyników badań proteomicznych oraz wykonanie dodatkowych badań molekularnych i analizy spektroskopowej białek izolowanych z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pozyskanych z moczu pacjentów z cukrzycą oraz osób […]

Badanie oddziaływań inhibitora interakcji uPAR-uPA (IPR-803) na receptory komórek śródbłonka naczyniowego zaangażowane w procesy angiogenezy

Kierownik: mgr Martyna Durak-Kozica
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr projektu: K/DSC/004333
Nr decyzji MNiSW: 7150/E-338/M/2017
Czas realizacji: 12 miesięcy

Celem niniejszego projektu jest zbadanie wpływu inhibitora IPR-803, blokującego interakcję uPA-uPAR, na proces angiogenezy oraz inwazyjności komórek śródbłonka hodowanych w warunkach normo- oraz hiperglikemii. Postawione przez nas cele, będą pionierskimi […]

Badanie wpływu hiperglikemii na parametry migracji i morfologię komórek śródbłonka naczyniowego

Kierownik: mgr Anna Drożdż
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr decyzji MNiSW: 7150/E-338/M/2017
Czas realizacji: 12 miesięcy

Badanie oddziaływań fragmentu sFv przeciwciała anty-uPAR na receptory komórek śródbłonka naczyniowego zaangażowane w procesy angiogenezy

Kierownik: mgr Martyna Durak-Kozica
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr projektu: K/DSC/003651
Nr decyzji MNSW: 7150/E-338/M/2016
Czas realizacji: 12 miesięcy

Celem niniejszego projektu jest zbadanie wpływu fragmentu sFv przeciwciała monoklonalnego anty-uPAR na proces angiogenezy oraz inwazyjności komórek śródbłonka hodowanych w warunkach normo- oraz hiperglikemii. Przeciwciało sFv IIIF10 zostało uzyskane w […]

Udział receptora dla urokinazowego aktywatora plazminogenu w procesie formowania i internalizacji mikrocząstek pochodzenia śródbłonkowego w warunkach hiperglikemii.

Kierownik: mgr Martyna Durak-Kozica
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Nr projektu: 2014/15/N/NZ5/01606
Czas realizacji: 36 miesięcy

Założeniem projektu jest wykazanie związku między urokinazowym typem receptora aktywatora plazminogenu (uPAR) a kanoniczną drogą szlaku sygnalizacyjnego Wnt w procesie formowania i internalizacji mikrocząstek (MP) w warunkach hiperglikemii. Wiadomo, że […]

Rola mikrocząstek w patomechanizmie retinopatii cukrzycowej – badanie mechanizmów komunikacji międzykomórkowej w starzeniu śródbłonka

Kierownik: dr hab. prof. UJ Ewa Łucja Stępień

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Czas realizacji: 36 miesięcy
Nr projektu: UMO-2012/07/B/NZ5/02510

W projekcie podjęto próbę wyjaśnienia roli mikropęcherzyków krążących w osoczu jako nośników różnych biomolekuł u pacjentów z cykrzycą typu II, u których występuje ryzyko pojawienia się retinopatii. Celem projektu jest […]

Badanie roli białek adhezyjnych oraz ładunku powierzchniowego w oddziaływaniach między mikropęcherzykami a komórką.

Kierownik: mgr inż. Agnieszka Kamińska
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czas realizacji: 12 miesięcy
Nr projektu: K/DSC/003657
Nr decyzji MNSW: 7150/E-338/M/2016

Celem niniejszego projektu jest opracowanie modelu in vitro wiązania mikropęcherzyków do białek macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Model ten zostanie wykorzystany do badań nad mechanizmami internalizacji mikropęcherzyków do komórek oraz transportu międzykomórkowego […]